DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

ANOVA SPSS

Kiểm định Paired-Sample T Test trong SPSS

Nếu muốn so sánh hai trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt có đặc điểm là mỗi phần tử quan sát trong tổng thể này có sự tương đồng theo cặp với một phần tử ở tổng thể bên kia ta thực hiện phép kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau […]

ANOVA SPSS

Kiểm định One-Sample T Test trong SPSS

1. Mục đích sử dụng One-Sample T-Test Kiểm định One-Sample T-Test nhằm mục đích so sánh trung bình (mean) của tổng thể với một giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiểm tra xem điểm trung bình kỳ thi cuối kỳ của học sinh trong lớp là cao hơn, thấp hơn hay bằng 8 […]

ANOVA SPSS

Phân tích sâu One-way ANOVA trong SPSS

Sau khi đã xác định được có sự khác biệt trung bình biến định lượng đối với các nhóm giá trị của biến định tính. Chúng ta hoàn toàn có thể đi vào kiểm định sâu One-way ANOVA để tìm ra cặp giá trị nào đang có sự khác biệt. 1. Lý thuyết kiểm định […]

ANOVA SPSS

Kiểm định Independent Sample T Test trong SPSS

Khi muốn phân tích khác biệt một biến định lượng với một biến định tính chỉ có 2 giá trị, chúng ta sử dụng kiểm định Independent Sample T Test hoặc One-way ANOVA. Bài viết này sẽ đi sâu vào mục đích, cách thực hiện và đọc kết quả kiểm định Independent Sample T Test trên […]