DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

Read More
MM PLS

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4

Một cấu trúc thang đo gồm 2 thành phần: biến tiềm ẩn và các biến quan sát. Mối liên hệ giữa giữa biến tiềm ẩn và các biến quan sát có thể ở dạng kết quả hoặc ở dạng nguyên nhân (xem 2 dạng quan hệ này ở bài viết Mô hình nguyên nhân (formative) và […]

MM PLS

Đánh giá tính hội tụ, tính phân biệt trong SMARTPLS

Trong phân tích mô hình đo lường trên SMARPLTS, việc đánh giá tính hội tụ (convergent validity) và tính phân biệt (discriminant validity) của các biến tiềm ẩn (nhân tố hoặc cấu trúc) là một bước quan trọng. 1. Đánh giá tính hội tụ trong SMARTPLS Để đánh giá tính hội tụ trên SMARTPLS, chúng ta […]

MM PLS

Hệ số tải ngoài outer loading trong SMARTPLS là gì?

Giá trị outer loading trong SmartPLS là hệ số tương quan giữa một biến quan sát (chỉ báo) và một biến tiềm ẩn (còn gọi là nhân tố hoặc cấu trúc) trong mô hình PLS-SEM. Giá trị outer loading cho thấy độ mạnh và hướng của mối quan hệ giữa các biến quan sát và […]

AMOS CFA MM PLS

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker

1. Lý thuyết về bảng Fornell and Larcker  Có nhiều phương pháp đánh giá tính phân biệt (discriminant validity), một trong số đó là bảng Fornell và Larcker được chỉnh nhóm tác giả này giới thiệu (1981). Ở thời điểm hiện tại, phương thức đánh giá tính phân biệt này được gọi là cách tiếp cận […]

  • 1
  • 2