DVS

Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMARTPLS.

Liên hệ

DVS hiện chỉ hỗ trợ hình thức làm việc trực tuyến qua email, điện thoại, zalo.

xulydinhluong@gmail.com
093 395 1549

Dịch vụ

Theo dõi

Read More
PLS SM

Đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4

Sau bước đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4, chúng ta sẽ tiếp tục tới phần đánh giá mô hình cấu trúc (SEM). Để đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4, chúng ta xem xét các yếu tố: 1. Tính cộng tuyến của các biến độc lập (inner VIF)2. Ý nghĩa các […]

Read More
MM PLS

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4

Một cấu trúc thang đo gồm 2 thành phần: biến tiềm ẩn và các biến quan sát. Mối liên hệ giữa giữa biến tiềm ẩn và các biến quan sát có thể ở dạng kết quả hoặc ở dạng nguyên nhân (xem 2 dạng quan hệ này ở bài viết Mô hình nguyên nhân (formative) và […]

PLS

Cách chạy SMARTPLS 4: PLS-SEM algorithm và Bootstrapping

Để đánh giá mô hình đo lường, mô hình cấu trúc cho một mô hình hình nghiên cứu trên SMARTPLS 4, chúng ta cần chạy 2 loại phân tích chính: PLS-SEM algorithm và Bootstrapping. 1. Cách chạy SMARTPLS 4: Phân tích PLS-SEM algorithm Kết quả chạy phân tích PLS-SEM algorithm sẽ cung cấp phần lớn các kết quả […]

PLS

Vẽ mô hình, xuất/nhập dự án trên SMARTPLS 4

Ở bài viết Thiết lập vùng làm việc và tạo dự án mới trên SMARTPLS 4, mình đã hướng dẫn cách khai báo vùng làm việc workspace sau khi mới cài đặt SMARTPLS 4 cũng như cách tạo dự án và nhập dữ liệu đầu vào. Nội dung bài viết này, mình sẽ giúp các […]

MM PLS

Đánh giá tính hội tụ, tính phân biệt trong SMARTPLS

Trong phân tích mô hình đo lường trên SMARPLTS, việc đánh giá tính hội tụ (convergent validity) và tính phân biệt (discriminant validity) của các biến tiềm ẩn (nhân tố hoặc cấu trúc) là một bước quan trọng. 1. Đánh giá tính hội tụ trong SMARTPLS Để đánh giá tính hội tụ trên SMARTPLS, chúng ta […]

MM PLS

Hệ số tải ngoài outer loading trong SMARTPLS là gì?

Giá trị outer loading trong SmartPLS là hệ số tương quan giữa một biến quan sát (chỉ báo) và một biến tiềm ẩn (còn gọi là nhân tố hoặc cấu trúc) trong mô hình PLS-SEM. Giá trị outer loading cho thấy độ mạnh và hướng của mối quan hệ giữa các biến quan sát và […]

PLS

Kích thước mẫu tối thiểu cho mô hình chạy SMARTPLS

Trong bài viết Kinh nghiệm trong lựa chọn giữa PLS-SEM và CB-SEM, chúng ta đã biết rằng PLS-SEM nói chung và SMARTPLS nói riêng vẫn xử lý rất tốt với tập dữ liệu mẫu nghiên cứu nhỏ. Vậy nhỏ thì bao nhiêu là tối thiểu? 1. Công thức chọn mẫu mô hình SMARTPLS Hair và cộng […]