Một trường hợp mà mình nhận được câu hỏi khá thường xuyên từ các bạn đó là khi thực hiện kiểm định Cronbach’s Alpha thì gặp lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted hay cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted không có giá trị.

Lỗi không hiển thị cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Đây không phải là lỗi dữ liệu hay lỗi phần mềm mà là mặc định của SPSS. Đối với những thang đo chỉ gồm 2 biến quan sát, khi thực hiện kiểm định Cronbach’s Alpha, cột Cronbach’s Alpha if Item Deleted sẽ không có thông số. 

khong hien thi gia tri Cronbach Alpha if item deleted

Nhớ lại rằng, Cronbach’s Alpha if Item Deleted biểu hiện giá trị Cronbach’s Alpha mới của thang đo khi biến quan sát đó bị loại khỏi nhóm. Khi thang đo không đảm bảo được độ tin cậy đạt ngưỡng tối thiểu, chúng ta sẽ xem xét đến giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted để loại biến và nâng Cronbach’s Alpha của thang đo lên. Một thang đo cần tối thiểu 2 biến quan sát để có thể thực hiện được kiểm định Cronbach’s Alpha, nếu loại đi 1 biến thì Cronbach’s Alpha không thể thực hiện nữa. SPSS được lập trình để hiểu điều này và không cho phép loại biến khi thang đo chỉ có 2 biến quan sát. 

Do đó, trường hợp bạn thực hiện kiểm định Cronbach’s Alpha cho một nhóm gồm 2 biến quan sát, nếu hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm nhỏ hơn ngưỡng chấp nhận 0.7, bạn phải kết luận thang đo không có độ tin cậy chứ không loại biến quan sát nữa.

Đánh giá
Admin
Admin

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *